Bit for bit blir vi mer robuste

Illustrasjonsbilde.
I Norge tar vi vare på fellesskapet ved å skape trygge rammer for samfunnet, for vår del gjennom en robust og sikker digital infrastruktur. Det er et møysommelig arbeid hvor mange må trekke i samme retning. For å skape endring må vi våge å utfordre det eksisterende.

I Norge er vi godt i gang med samarbeid offentligprivat, militært-sivilt, og vi har en god dialog hvor det er stor grad av respekt for hverandres ansvar. Flere gode initiativer viser at man blir mer kraftfulle når man utnytter kompetanse på tvers. ”Nasjonal strategi for digital sikkerhet” setter en tydelig retning for dette. Denne retninger er vi som eier av kritisk infrastruktur, og som viktig aktør i digitaliseringen i Norge, glade for. Visjonen og delmålene stiller vi oss bak. Gjennom Digital Sikkerhet 2019 ønsker vi som tidligere å dele med andre hva vi gjør for å beskytte vår virksomhet fra sikkerhetstruende cyberhendelser, samtidig som vi peker på områder hvor vi gjerne skulle sett ytterligere tiltak som styrker samfunnssikkerheten for oss alle.

I 2017 var rapportens slagord «Et tryggere samfunn». Et digitalisert samfunn er et tryggere samfunn, samtidig gjør det oss sårbare om noe svikter og kravet til motstandsdyktighet øker. Myndighetene legger i den sammenheng stor vekt på at virksomhetene må utvikle sin egenevne til å beskytte seg. For eier av kritisk infrastruktur er dette en betydelig jobb som må gjøres sammen med andre; Telenor Norge er avhengig av å trekke på lag med sivile, militære og private virksomheter på tvers av bransjer og sektorer. 

Cyberspace kan ikke forsvares sektorvis like lite som det kan utvikles sektorvis. Dette kan lett forstås til at vi utfordrer sektorprinsippet. Tvert imot, det er helt nødvendig å ha kunnskap og nærhet til sektorer og fagområder for å kunne ta gode beslutninger. Vi utfordrer imidlertid at man ikke i større grad diskuterer hvordan vi skal oppnå tverrsektoriell situasjons- og konsekvensforståelse, spesielt innen IKT-sikkerhet.

Derfor vektla vi i 2018 «Sterkere sammen». IKT og IKT-sikkerhet må ses på helhetlig, ikke stykkevis og delt. Mennesker svikter, teknologi svikter og digitale trusler krever mer enn dugnadsinnsats. For vår del handler det om å formalisere samarbeid med tydelige ansvarsforhold for å sikre at konsekvensene blir minst mulig når det går galt. For det vil det gjøre. Også dette handler om felles situasjonsforståelse knyttet til trusselen, sårbarhetene og hva som kreves for å beskytte enkeltvirksomheter og samfunnet.

I 2019 sier vi at «Det skjer noe». En rekke tiltak relatert til Nasjonal IKT-sikkerhetsstrategi er i gang for å sikre at vi utvikler oss i riktig retning. I denne utgaven av Digital Sikkerhet har vi derfor invitert sjefen for Cyberforsvaret og sjefen for NC3 (Kripos Nasjonalt Cyber Crime Center) til å dele egne erfaringer og hvordan de ser på utviklingen innenfor håndtering av hendelser og kriminalitet i cyberdomenet. Vi er kommet dit at vi som samfunn må akseptere at vi er på et nivå der en form for cyberkrigføring pågår, og at privat infrastruktur misbrukes til dette.

Vi må ha i tankene at ingenting er ufeilbarlig, verken i forhold til konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet – de tre hoveddimensjonene i sikkerhet som på hvert sitt vis og i varierende grad vil ha betydning for sikkerheten i samfunnet. Sikkerhet og trygghet – på individnivå, virksomhetsnivå og nasjonalt nivå – er ikke kun et teknologispørsmål. Det er helt avgjørende at vi løpende stiller kritiske spørsmål, ikke bare til om en komponent isolert sett er «sikker», men også ser det større risikobildet og utfordrer teknologianvendelsen i seg selv.

5G, kunstig intelligens og tingenes internett er fremtiden. Det er ingen tvil om at teknologianvendelsen som bringer oss videre inn i «online-samfunnet» vil gi oss betydelige gevinster – men hvordan vi realiserer dette vil være avgjørende for risikoen som følger med gevinstene. Valgene vi tar, som individer, virksomheter, offentlig etat og nasjon, former morgendagens Norge, og handler i siste instans om det norske samfunnets verdigrunnlag.

Teknologiens fremskritt gir muligheter, samtidig tvinger det frem endring. Spørsmålet vi stiller oss er derfor om Nasjonal strategi for digital sikkerhet har alle nødvendige tiltak sett i lys av dette? Vi mener at det er behov for flere tverrsektorielle tiltak for å sikre at vi ser sammenhenger, forstår verdikjedeavhengighetene og at vi evner å håndtere hendelser som treffer samfunnet og nasjonen bedre enn vi gjør i dag.

Vi må vise vilje, ha litt håp og bruke vårt mot.

Petter-Børre Furberg
Administrerende direktør
i Telenor Norge

Hanne Tangen Nilsen
Sikkerhetsdirektør
i Telenor Norge

info icon

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

I Norge skal det være trygt å bruke digitale tjenester. Privatpersoner og virksomheter skal ha tillit til at den nasjonale sikkerheten, den enkeltes velferd og demokratiske rettigheter blir ivaretatt i et digitalisert samfunn.

Strategiens overordnede mål er:

  1. Norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser.
  2. Kritiske samfunnsfunksjoner er understøttet av en robust og pålitelig digital infrastruktur.
  3. Styrket digital sikkerhetskompetanse i tråd med samfunnets behov.
  4. Samfunnet har en bedre evne til å avdekke og håndtere digitale angrep.
  5. Politiet har styrket sin evne til å bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet.