Et digitalisert samfunn er et tryggere samfunn

Berit Svendsen
Vi er et av verdens mest digitaliserte samfunn, både på godt og vondt. Våre myndigheter, viktige samfunnsfunksjoner og hver enkelt av oss er avhengige av digitale tjenester. Tjenester og verktøy som forenkler kommunikasjon, arbeidsprosesser og tilgang til informasjon og kunnskap, men de kan også misbrukes til å utføre kriminalitet og aktivitet som truer staten Norge. Digitaliseringen har gjort cybersikkerhet til noe som angår oss alle.

For Telenor Norge er cybersikkerhet et strategisk kompetanse- og satsningsområde. Det er en kompetanse vi må ha, og evne å bruke.

Nesten 80 prosent av all datatrafikk i Norge går gjennom vår infrastruktur. Nasjonen Norge er avhengig av denne for å drifte alt fra vannforsyning, nødetater, økonomi, helse og strømforsyning, vi må være vårt ansvar bevisst.

Vi eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur, som sammen med våre tjenester er kritiske for at samfunnet skal fungere. Det gir oss et betydelig samfunnsansvar. Vi må beskytte og forsvare det vi eier og gjøre det motstandsdyktig for menneskelig feil og handlinger fra trusselaktører som har ulovlige hensikter. Vi vet at det vi leverer er verdifullt for samfunnet, at vi må levere stabile og trygge tjenester og at vi er et mål for trusselaktørene. Trusselaktørene utvikler seg stadig. Det gjør at vi må bruke nye metoder både for å forebygge, detektere og håndtere hendelser i våre nett, systemer og tjenester.

Telenor Norge har de siste årene dedikert betydelige ressurser, mye oppmerksomhet og store investeringer på å forsterke vårt forsvar av den digitale samfunnskritiske infrastrukturen. Denne rapporten skal bidra til større åpenhet rundt hva vi beskytter nettverket mot, og hva vi mener skal til for å styrke beskyttelsen av Norges viktigste digitale nettverk i cyberspace.

I rapporten løftes det frem kunnskap som kan oppfattes som et noe dystert bilde av cyberspace. La meg derfor understreke at digitalisering skaper en bedre, tryggere og mer opplyst verden. Likevel må vi ta innover oss hvilke konsekvenser det har å flytte stadig flere samfunnskritiske og økonomiske verdier, i tillegg til personopplysninger, over i den digitale verden der stadig flere aktører forsøker å få uberettiget tilgang på systemer og informasjon.


Berit Svendsen

Administrerende direktør i Telenor Norge