Send SMS fra Internett

  • SMS-kontakt via Internett - til kunder / kolleger, mm.
  • Storbrukerløsning for sending av SMS
  • Sikker kommunikasjon med https
  • Du når samtlige GSM-kunder i alle land Telenor har avtale med operatør!

ABONNEMENTSBETINGELSER FOR MOBIL

1 Abonnement

Abonnement på mobiltelefon- og datatjenester gir tilgang til Telenors mobilnett i Norge og i utenlandske nett hvor Telenor har avtale om slik bruk samt rett til bruk av de tilleggstjenester som Kunden har avtalt med Telenor.

2 Bruk av abonnementet i utlandet

Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett.

Ved bruk av abonnementet i utlandet, innkrever Telenor betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren.

3 SIM-kort

Kundens SIM-kort er personlig. Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får SIM-kortet i hende og at det ikke gjøres inngrep i SIM-kortet. Kunden er etter mottagelsen ansvarlig for tap av, eller skade på, SIM-kortet.

Til kortet hører to personlige koder: PIN- og PUK-kode. Kodene skal oppbevares atskilt fra SIM-kortet, og Kunden skal påse at kodene ikke blir kjent for andre eller noteres slik at andre kan forstå hva sifrene gjelder. Ved kjennskap til, eller mistanke om, at andre har fått tilgang til de personlige kodene, skal Kunden straks endre PIN-koden.

4 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr

Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Telenors kundeservice. Telenor vil da umiddelbart og vederlagsfritt sperre abonnementet. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

5 Oppsigelse

Kunden kan si opp abonnementet med én ukes varsel. Tilleggstjenester i tilknytning til abonnementet kan sies opp uten forutgående varsel.

Har Kunden inngått avtale om binding med Telenor, påløper et gebyr dersom Kunden sier opp avtalen før avtaleperiodens utløp.Min Bedrift

Telenor Ute

Telenor Ute er mobile tjenester som gjør det enkelt å jobbe effektivt, uansett hvor du befinner deg. Les mer om Telenor Ute

Kundeservice Mobil

Finn hjelp iKundeservice epostKundeservicetelefon
  • 09000 eller +47 915 09 000