Eiendomsteknologi gir Smarte Bygg

Kunnskap og fakta om hvordan bygg brukes og oppleves blir et viktig styringsverktøy. Både for byggeiere, eiendomsforvaltere, driftspersonell og bedriftsledere.

Datainnhenting og analysering av data er gode hjelpemidler. For de ulike interessentene til bygget og nyttig for å effektivisere prosessene, og fatte beslutninger basert på fakta.

Som et resultat av denne innsikten kan man oppnå mer optimal arealutnyttelse. Billigere drift, styrket fellesskap, mer produktive ansatte og ikke minst spare både energi og miljø.

Kunnskap og fakta om hvordan bygg brukes og oppleves blir et viktig styringsverktøy for byggeiere, eiendomsforvaltere, driftspersonell og bedriftsledere.

Hva er Smarte Bygg og hvilke fordeler gir det?

Mye tyder på at vi har et stykke igjen å gå når det kommer til intelligent disponering av næringsbygg. Ved å optimalisere arealutnyttelsen, tilrettelegge for produktivitet. Samt opprette et sunt og godt arbeidsmiljø og forbedre konnektiviteten, vil man se økonomisk vinning, innovasjon og bærekraft.

Våre undersøkelser har fastslått at gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i næringsbygg er så lav som 38%. Videre ser vi at en ansatt i gjennomsnitt bruker 15 minutter hver arbeidsdag på å lete etter ledige møterom og stillerom. Vi opplever også at produktiviteten kan økes ved forbedring. Av for eksempel konnektivitet og eliminering av nettverksproblemer.

Dette er bare noen få av problemstillingene et Smart Bygg i stor grad kan eliminere.

Gjennom bruk av smarte sensorer, oppgradert konnektivitet og dataanalyse kan brukerne av et bygg nå få full oversikt over kontoret. Om det så gjelder temperatur, plassutnyttelse, kantinekøer eller ledige møterom.

På denne måten kan kostnader, sykefravær, energibruk og matsvinn synke, mens leieinntekter, produktivitet og ansattes tilfredshet øke. Listen er lang hva gjelder positive ringvirkninger av å virkelig forstå sitt eget bygg og dets brukere. Smarte Bygg gir fordeler.

Fordeler med Smarte Bygg

Arealeffektivisering

Smarte Bygg registrerer den faktiske bruken av kontorlandskapet og visualiserer dette i et dashboard.

Inneklima

Måles og vurderes opp mot bruken av lokalene og anbefalte verdier. Viktige verdier som måles er CO2, temperatur, VOC, lys, støy og fuktighet.

Utnyttelse av møterom

Smarte Bygg løsningen registrerer antall mennesker i møterommet og innsikten kan benyttes for å optimalisere størrelsen på møterommene.

Dashboard

Dashboardet i Smarte BYgg består av web-baserte rapporter med tall, grafer og trender med innsamlede data fra bygget.

Friksjonsfrie lokaler

Ansatte får tilgang på sanntidsinformasjon med statusen til stillerom, møterom, arbeidsplasser og toaletter.

Innsikt

Datainnhentingen og analyseringen effektiviserer prosessene ved å fatte beslutninger basert på fakta.

info icon

De unike mulighetene ligger i dataene bygget genererer

De største egenskapene i videreutvikling av fremtidens bygg handler ikke om byggets fysiske del, men om IT-systemer som finner verdi i dataen som bygget genererer. Smarte bygg gir rett og slett spennende gevinster for både brukere og eiere av bygget ut fra dataene som høstes.

Potensialet med Smarte Bygg er stort med dagens teknologi – både i nye og gamle bygg

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

• Fornøyde brukere av bygget • Behovsbasert vedlikehold • Prediktivt vedlikehold • Reduserte driftskostnader

Energi og Miljø

Energi og Miljø

• Redusert ressursbruk og miljøbelastning • Attraktivt bygg • Økte leieinntekter • Økt verdi

Produktiv og tilfreds ansatt

Produktiv og tilfreds ansatt

• Økt velvære og helse • Fornøyde ansatte • Økt produktivitet • Økt trivsel

Optimal arealutnyttelse

Optimal arealutnyttelse

• Funksjonelle og fleksible lokaler • Forenklet hverdag • Økt produktivitet • Attraktivt, fleksibelt bygg

Felles nettverksinfrastruktur

Felles nettverksinfrastruktur

• Fjerning av kablingsbehov • Utstrakt bruk av trådløsteknologi • Nettverk som en tjeneste • Sikkert internett • Solid digital grunnmur

Vår tjeneste - Smarte Bygg

Gjennom intervjuer, workshops og undersøkelser blant ansatte bistår vi med å kartlegge deres behov. I samarbeid med en partner utvikler vi en digital tvilling av bygget. Så følger befaring og installasjon, der avtalt antall og type sensorer plasseres ut på gunstige steder i bygget. Vi har i dag samarbeidspartnere som leverer noen av markedets beste sensorer for denne typen prosjekter. Dataene som sensorene samler sendes til vår egen IoT-plattform for behandling og analyse.

Det er mange faktorer som er avgjørende for å lage en produktiv, trygg og helsefremmende arbeidsplass. Vi mener vår samling av sensorer dekker alle de viktige aspektene. Med Smarte Bygg får du blant annet full oversikt over:

- Temperatur - Støynivå - Luftfuktighet - Arealutnyttelse - Flyten av mennesker inn og ut - Bruken av møterom

-Co2-verdier - VOC-verdier

MIC

IoT Hub

Dataen som samles inn kan presenteres på ulike måter. Vi jobber med å få på plass åpne brukergrensesnitt, slik at dataene også kan deles med kundens egne systemer om ønskelig.

Noen kunder har egne webgrensesnitt – her er det ofte etasjeansvarlig, administrasjonssjef eller andre roller som har interesse av å se faktisk bruk av kontorlokalene som har tilgang. For øvrige ansatte tilbyr vi et grensesnitt på mobil, Smart Ansatt-appen, der ansatte enkelt kan se status på rom og arbeidsplass. Det er også mulig med egne infoskjermer i kontorbygget som for eksempel viser ledige møterom og muligheter for booking.

Fremtiden bygges på en solid og sikker digital platform

Stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres. Som en konsekvens øker kravene til den digitale grunnmuren. Vi sørger for at du står støtt og har den infrastrukturen som er nødvendig for å lykkes med innovasjon, nytenkning og bærekraftig verdiskaping.

For å sikre at dette fungerer optimalt er vi helt avhengig av en robust, digital grunnmur. Vi tilbyr Norges beste dekning på WAN og internettaksess via både fiber og mobil. Videre har vi et sikkerhetssenter som er åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi driver også med proaktiv overvåking, feilretting og kundeservice. På denne måten kan du og din bedrift være trygge på at dere til enhver tid har hjelp tilgjengelig, og at tjenesten kjøres over en av verdens mest robuste digitale infrastrukturer.