Bedre eldreomsorg med velferdsteknologi

Et par holder hender
Velferdsteknologi har eksistert i mange år allerede, i begrenset omfang, og mest kjent er kanskje trygghetsalarmer. Det er en enkel og trygg måte for brukeren å gi beskjed til hjemmehjelpstjenesten på at de har et behov for assistanse.

Det nye nå er at det stadig blir tilgjengelig flere og flere produkter i markedet som kan gi en utvidet hjelp og trygghet for eldre som bor i sitt eget hjem. Dette er produkter som styrker mulighetene for å oppdage om brukeren er i en situasjon der de behøver assistanse, for eksempel å avdekke om en person har falt eller er ute på nattevandring. I tillegg finnes det et godt utvalg av mer helserelaterte produkter, som måling av blodtrykk og blodsukker. Disse vil også inngå som en del av en utvidet velferdsteknologi i eldreomsorgen.

Hva er velferdsteknologi?

Direktoratet for e-helse definerer velferdsteknologi slik: «Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene»

Norges befolkning eldes

Det er en global trend at en aldrende befolkning vil bli en utfordring for den oppvoksende generasjon. I 2030 vil det være dobbelt så mange 80-åringer i Norge. Dersom vi skal klare å opprettholde velferden på det samme nivået som i dag, må vi tilby helsetjenester på nye måter. 

De demografiske endringene i samfunnet tvinger frem forandringer. Vi trenger flere som vil jobbe i helsesektoren, eldre som kan klare seg i sin egen bolig så lenge som mulig, og innovasjon i helsesektoren. Teknologiske løsninger som fjerner rutinemessige arbeidsoppgaver i helsetjenesten og hjelpemidler som bidrar til at de eldre kan mestre hverdagen hjemme kan være en del av løsningen.

Velferdsteknologi gjør eldreomsorgen bedre

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger: 

  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
  • Elektroniske dørlåser (e-lås)
  • Digitalt tilsyn
  • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
  • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
  • Digitale trygghetsalarmer
  • Responstjenester 
Telenor tilbyr komplette utstyr og tjenester som samsvarer med Helsedirektoratets anbefalinger.