Teknologisk samspill forenkler kommunens oppfølging av tjenestemottakere

Responssenteret i Kristiansand

Ny integrasjonen mellom vår responsløsning og kommunenes elektroniske pasientjournal forenkler oppfølging av tjenestemottakere.

Som første leverandør ut startet vi i september 2019 pilotdrift av integrasjon mellom vår responsløsning og kommunenes elektroniske pasientjournal via Velferdsteknologisk knutepunkt. Etter svært positive erfaringer fra pilotperioden sammen med kommunene Grimstad, Arendal og Kristiansand, ble tjenesten videreført som en standardisert tjeneste fra 1. november. Alle kommuner som benytter vår responsløsning kan nå ta i bruk tjenesten.

Bodø er første kommune ut med oppkobling etter pilotperioden, og Bærum kommune har nylig besluttet å følge etter.

Teknologisk samspill gir fordeler

Dette er den første integrasjonstjenesten fra oss som forenkler ivaretagelse av kommunens dokumentasjonsplikt av helsehjelpen som er gitt fra responssenteret. Den tekniske oppkoblingen av kommunens elektroniske pasientjournal til Velferdsteknologisk knutepunkt, samt innføring av integrasjonstjenesten, er første steg på vei mot enda flere integrasjoner. Enten fra oss eller andre av kommunens velferdsteknologileverandører.

info icon

Hva er Velferdsteknologisk knutepunkt?

Velferdsteknologisk knutepunkt er myndighetene og kommunenes felles teknologitjeneste for å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt mellom kommunens elektroniske pasientjournal og velferdsteknologiske løsninger. Løsningen tilbys av Norsk helsenett og gjør det mulig for en hvilken som helst velferdsteknologitjenestene å kommunisere med elektronisk pasientjournal hos alle tilkoblede kommuner på en sikker og standardisert måte.

Amund Lundgaard, teknologirådgiver i Telenor Norges e-helse program
Amund Lundgaard, teknologirådgiver i Telenor Norges e-helse program

"Vi har planlagt en rekke andre integrasjoner som kan være til nytte både for kommunens egne ansatte og for responsoperatører ved håndtering av hendelser. Sammenkobling av systemer forenkler arbeidsprosesser med helautomatiske overføringer, noe som gir klare fordeler for kommunen."

- Amund Lundgaard, teknologirådgiver i Telenor Norges e-helse program

Slik fungerer den digitale rapporteringen

Når en responsoperatør vurderer at det er gitt helsehjelp i forbindelse med et alaranrop blir det helautomatisk overført et journalnotat til elektronisk pasientjournal, journalført på riktig tiltak. Journalnotatet inneholder alarmopplysninger om tidspunkt mottatt, påbegynt og avsluttet i responssenteret, samt alarmtype. Det vil også inneholde oversikt over samtaler og eventuelle utrykninger utført for å avklare situasjonen, i tillegg til responsoperatørens vurdering og notater. Trygg og enkel effektivisering ved hjelp av en teknisk integrasjon.

"Erfaringer fra pilotfasen viser at det er svært enkelt for kommunen å komme i gang med integrasjon mellom responssenter og Velferdsteknologisk knutepunkt. Det innebærer en standardisert oppkoblings- og testprosess i samarbeid med Telenor og Norsk helsenett. I tillegg omfatter Telenor og Norsk helsenett nødvendige konfigurasjoner, kontroll av datakvalitet, ende til ende test og risikovurdering."

- Amund Lundgaard, teknologirådgiver i Telenor Norges e-helse program

Kom i gang på 1-2-3

Kontakt oss om våre digitale helseløsninger
Ta kontakt