Ny løsning for avstandsoppfølging av KOLS-pasienter i Bodø

Helseutstyr for hjemmebruk - illustrasjonsfoto
– Målet er at brukerne skal oppleve økt trygghet og kontroll over egen helse.

– Avstandsoppfølging av pasienter med kronisk lidelse kan gi pasienter økt trygghet, mestring av egen helsetilstand og bidra til at pasientene fortsatt kan være aktive. Pasienter med høy sykdomsbyrde og behov for gjentatte innleggelser, kan få bedre kontroll på sykdommen sin, og forhåpentligvis redusere antall innleggelser på sykehus. Det er dette vi i samarbeid med Bodø kommune, tar sikte på å oppnå for pasienter med KOLS i Bodø, sier Naeem Zahid, forretningsutvikler for e-helse hos Telenor.

Bygger på tidligere erfaringer

Telenor har lang erfaring med å levere velferdsteknologi til norske kommuner. 

– Vi har lenge levert trygghetsskapende teknologi, som for eksempel trygghetsalarmer og GPS-basert sporing av pasienter med tendens til vandring. Det siste året har vi også levert løsning for medisinsk avstandsoppfølging av pasienter med kronisk nyresvikt til Nordlandssykehuset. Denne løsningen har blitt svært godt mottatt, og går snart fra pilot til drift, sier Zahid. 

Nå skal Bodø kommune sette opp en helt ny tjeneste som skal betjene flere pasienter med kronisk lidelse. Første gruppe ut som skal følges opp er pasienter med uttalt KOLS. Pasientene vil få utstyr for måling av vekt, blodtrykk, puls, oksygenmetning og temperatur. 

– Utstyret vil automatisk og trådløst kommunisere verdiene inn til sykehuset, slik at pasientens utvikling kan følges fortløpende Tjenesten vil også ha en app for pasienter, hvor de kan besvare spørsmål om egen helse og endringer i sykdom og symptomer. Helsepersonellet vil på sin side få tilgang til et dashbord for administrering og oppfølging av pasienter, sier Zahid.

To eldre pleietrengende

Forebyggende effekt

– Bodø kommune deltar som en av seks kommuner i Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke, som er et randomisert kontrollert studie i regi av Helsedirektoratet, KS og nasjonalt program for velferdsteknologi, sier Vibeke Tellmann. Hun er prosjektleder hos Bodø kommune, og holder i alle trådene. 

– Vårt fokus er at pasienter med kroniske sykdommer skal lære å gjenkjenne symptomer på forverring ved hjelp av egenbehandlingsplan, symptomregistrering og sensormålinger. Dermed kan pasienten komme i gang med forebyggende behandling tidligere. Vi tror at gjennom tett oppfølging av kronisk syke, vil vi kunne bidra til at brukerne opplever et mer sømløst forløp mellom helsetjenestene, derfor samarbeider vi mellom kommunen, sykehus og fastleger. Målet er at brukerne skal oppleve økt trygghet og kontroll over egen helse. Vi ønsker også å se på om en slik tjeneste er samfunnsøkonomisk bærekraftig, da brukeren følges opp på avstand av helsepersonell.

Grundig forarbeid

Tjenestedesign står sentralt i utviklingen av slike tjenester. Før tjenesten kan utvikles og settes i drift, er det viktig å ha gjort grundig testing sammen med de som skal bruke tjenesten. Det vil si både helsepersonell og pasienter. 

– For å lage en løsning som dekker reelle behov for alle brukere, har vi brukt ressurser på å kartlegge faktiske arbeidsprosesser i kommunehelsetjenesten og hvordan pasientene opplever sin sykdom, forteller Zahid.

Fokus på personvern og sikkerhet

– Telenor har sterkt fokus på personvern og datasikkerhet, når slike tjenester utvikles, og personvernet veves inn i tjenesten under utvikling. Ved å bruke anerkjente og åpent tilgjengelig protokoller for autentisering og autorisering, er vi stolte av å kunne si at tjenesten møter alle krav i Normen og lovgivning for øvrig, sier Zahid. 

– Tjenesten er bygd fremtidsrettet, slik at nye pasientgrupper enkelt kan kobles på. I fremtiden håper vi også å se at flere kommuner og sykehus tar tjenesten vår i bruk. 

Bodø kommune er med i Helsedirektoratets prosjekt for medisinsk avstandsoppfølging som pågår frem til 2022. 

Har du spørsmål om tjenesten kan du kontakte Naeem Zahid eller Caroline Cappelen.