Bærum kommune ledende innen bruk av velferdsteknologi

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune og Stein Tømmer, leder for Telenor-programmet Smart Kommune

En aldrende befolkning som lever lenger i eget hjem, som får et bedre liv, og som samtidig gir det offentlige reduserte kostnader? Dette er virkeligheten i Bærum kommune, som på mange måter har tråkket opp veien for andre kommuner.

Velferdsteknologi er et relativt nytt tema i mange kommuner – men Bærum har gjennom mange år vært en pioner innenfor anvendelse av teknologi i eldreomsorgen. Allerede i 2009 ble temaet satt på dagsordenen. Den gang var Lisbeth Hammer Krog varaordfører, og virkelig en ildsjel for anvendelse av ny teknologi som kunne gjøre livet enklere for brukere innenfor eldreomsorgen.

– Jeg opplevde at det inntraff dødsfall på grunn av at mennesker med sviktende hukommelse ikke fant veien hjem. Selv var jeg med i en leteaksjon hvor vedkommende først ble funnet flere måneder senere. Dette motiverte meg til å gjøre noe, og jeg tenkte at vi har jo GPS overalt ellers, så hvorfor kan ikke denne teknologien benyttes? For å øke egen forståelse for temaet leste jeg meg blant annet opp på prosjektrapporter fra andre land, Teknologirådet og KS, forteller Hammer Krog.

– Utvilsomt ville denne teknologien kunne sørge for økt trygghet, mer sikkerhet, og faktisk hindre dødsfall. I en tidlig fase var det mange som hadde motforestillinger mot velferdsteknologi, men da jeg besøkte seniorsentre og snakket med de eldre selv var de tydelige. Selvfølgelig ønsket de å ha disse mulighetene tilgjengelig, slår hun fast.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune
Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum har vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. I dag er kommunen en av de som har kommet lengst i Norge. Hun forteller at moderne velferdsteknologi både sparer kommunen for store summer og gir brukerne et mer verdig liv.

Nært samarbeid med fagmiljøer

I dag er Hammer Krog ordfører, og Bærum har kommet langt i å ta i bruk velferdsteknologi. Lovverket har blitt oppdatert slik at kommunene nå kan ta i bruk stadig flere løsninger, og også de politiske partiene har begynt å få velferdsteknologi på agendaen og inn i sine programmer.

– Det har vært en morsom reise, og jeg tror våre ansatte synes det har vært utrolig inspirerende å få jobbe med nye digitale løsninger. Samtidig har det vært veldig viktig å samarbeide med sterke fagmiljøer. Jeg har fått stor respekt for at teknologien må tilpasses brukernes behov, og det behovet kan skifte ganske fort ettersom brukerne blir stadig eldre, sier ordføreren.

Et slikt samarbeid har Bærum praktisert nesten helt fra starten av, og det er en entusiastisk Hammer Krog som trekker frem følgeforskning og samarbeid med både kommersielle aktører, leverandørene og SINTEF som en viktig suksessfaktor.

Bærum kommune har nylig inngått samarbeid med Telenor innenfor velferdsteknologi. Her tilbys brukere av hjemmesykepleien digitale trygghetsalarmer og ulike sensorbaserte hjelpemidler. Med i avtalen er også en helsefaglig alarmsentral som følger opp alarmer og sensorer som benyttes i kommunen. Sentralen er døgnkontinuerlig bemannet av helsefaglig personell, og sørger for at falske alarmer ikke unødig tar opp viktige ressurser i kommunen. Samtidig som hjemmetjenesten får en redusert arbeidsbyrde blir både sikkerhet og personvern ivaretatt overfor brukerne. 

– Jeg kaller dette samarbeidsdrevet innovasjon, hvor vi holder brukeren i sentrum. Samtidig har det vært klokt å ikke eskalere løsningene ut til for mange brukere i en tidlig fase, for på dette området kan man ikke prøve og feile. Her har vi klart å ta mange riktige valg, og det betyr også at det er en del teknologi vi har gått bort fra. Dette handler om mennesker, og ofte syke mennesker, så derfor er kvalitetssikringen kjempeviktig, slår hun fast.

Betydelige besparelser

Med den såkalte doble demografiske utfordringen samfunnet står overfor, med en stor kommende eldrebølge samtidig som færre unge kommer til, er økonomi naturligvis en viktig faktor i mange kommuner. Hammer Krog understreker også at som ordfører, med ansvar for økonomien, er det et hensyn som er viktig for henne å ivareta.

– Det er nok likevel de grunnleggende verdiene trygghet og sikkerhet samt det å forhindre dødsfall som betyr mest for meg. Jeg blir rent rørt av alle de solskinnshistoriene vi får høre. Heldigvis gir denne teknologien en vinn-vinn-effekt, hvor både økonomien og tryggheten gagnes. Vi ser litt ulike tall, men det er dette som blir det morsomme; når vi kan begynne å dokumentere at vi sparer penger – og det er faktisk snakk om formidable beløp. Her i Bærum anslår vi et potensiale for innsparinger på om lag 20 millioner kroner bare for de tiltakene vi har igangsatt så langt.

Eksempelvis regner Bærum kommune med å spare tre millioner kroner årlig ved bruk av lokaliseringsteknologi. Med elektroniske nøkler i helsesektoren sparer de mer enn det dobbelte. På sikt kan besparelsene bli enda større, men Bærums-ordføreren ser for seg at veien videre handler vel så mye om alminneliggjøring.

– Det handler litt om å se hva den enkelte familie kan gjøre selv for å forebygge og å utsette problemer. Tidligere fantes det ikke så mange hjelpemidler, men i dag er det mye som faller inn under smarthustematikken. Mange utbyggere er også opptatt av «smarte bygg» i større grad enn tidligere. Så kanskje byggebransjen kan være med på å ta noen viktige grep ved hjelp av sensorteknologi. Mitt håp er at vi kommer dithen at dette blir helt alminnelig. I bunn og grunn handler dette om universell utforming, sier hun.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune og Stein Tømmer, leder for Telenor-programmet Smart Kommune
Bærum er en av flere kommuner som har inngått et samarbeid med Telenor om en døgnbemannet helsefaglig alarmsentral. Stein Tømmer leder Telenor-programmet Smart Kommune, som bistår kommunene i å komme i gang med digitalisering og anvendelse av teknologi for å bedre det kommunale tjenestetilbudet.

Personvern og verdighet i fokus

I dag finnes det en rekke muligheter for kommuner som ønsker å modernisere helse- og omsorg-sektoren, og som samtidig kan gjøre brukernes liv enklere. Elektroniske medisindispensere som mater ut medisinen erstatter røde doseringsbrett, og personlige alarmknapper gir en økt følelse av trygghet. Mye dreier seg om å gi en verdig alderdom. Samtidig er det mange løsninger som baserer seg på å sende informasjon til tredjeparter, og da er det viktig at også personvernet ivaretas på en forskriftsmessig og god måte.

– På dette feltet har jeg vært veldig opptatt av forskjellen mellom overvåkning og det å våke over noen. Vi skal sørge for personvernet, og med GPS-sporing kan du for eksempel sette opp et område hvor brukeren ikke skal spores. Hverken sykehjem eller pårørende skal sitte og kunne følge personen hele tiden, understreker Hammer Krog.

– Verdighet er et ord jeg ofte benytter om dette temaet. I dag er det mange steder slik at nattevakter går rundt og låser seg inn hos de eldre for å se at de sover i sengene sine. Hjemmehjelpen må stadig komme og bistå med ting som de kunne klart selv med bedre hjelpemidler. Ved å fjerne tidstyver for hjemmehjelpen får de mer tid til omsorg og direkte hjelp ansikt til ansikt, brukerne kan bli mer selvhjulpne, og få den gode hjelpen når det virkelig trengs. Mulighetene er store; det gjelder bare å ta dem i bruk, avslutter Bærum-ordføreren.

Vil du vite mer om velferdsteknologi? Send oss din henvendelse: smart.kommune@telenor.com